fbpx

Официални правила на Игра – „КАКВА Е ЛЮБОВТА ЗА ТЕБ?“

„КАКВА Е ЛЮБОВТА ЗА ТЕБ?“

Играта „Каква е любовта за теб?“ („Игра“) се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на „Три лъжициhttps://www.facebook.com/3spoons.spreads/  и на Instagram страницата на „Три лъжици“ https://www.instagram.com/3spoons.spreads/  с изпълнител и организатор „БГ Хайв“ ООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204126938, със седалище гр. София, ул. „Николай Лилиев“ №26, представлявано от Георги Янакиев, за кратко по-долу наречено Организатор.

С включването в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на „Три лъжици“ https://www.facebook.com/3spoons.spreads/ и на Instagram (Инстаграм) страницата на „Три лъжици“ https://www.instagram.com/3spoons.spreads/ Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта („Официални правила“) и се задължават да ги спазват. Приемането на настоящите правила е задължително условие за участие в играта и Участникът се задължава да ги спазва и доброволно да предоставя данните си в тази връзка.

I. Механизъм

Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с Официалните правила, описани по-долу:

    1. Участникът се включва в Играта като изпълни следните условия:

а) Участникът хареса публикацията за Играта или във Facebook страницата на „Три лъжици“ https://www.facebook.com/3spoons.spreads/, или в Instagram страницата на „Три лъжици“ https://www.instagram.com/3spoons.spreads/

b) Участникът напише отговор на въпроса „Каква е любовта за теб?“, като избере един от посочените 4 отговора и/или въведе свой отговор в свободен кратък текст, под формата на коментар под поста, публикуван на една от двете страници на Три лъжици – или във Фейсбук, или в Инстаграм, от 14.02.2024 до 23:59 часа на 17.02.2024г.

c) Играта и в двете платформи е с период на провеждане от 14.02.2024 до 23:59часа на 17.02.2024г.

d) Всеки потребител участва еднократно в Играта, независимо от броя коментари, които публикува.

e) Всеки потребител участва само в едната от двете платформи – Фейсбук или Инстаграм страниците на „Три лъжици“.

f) Обявяват се по един потребител за всяка от двете платформи или общо за Играта ще бъдат изтеглени двама победителя.

g) Играта не е обвързана с покупка от страна на Участника.

h) С публикуването на коментар, отговарящ на описаните в т.1 условия, Участникът потвърждава съгласието си и приемането на Официалните условия.

II.    Участие

2. Право на участие в Играта имат всички физически лица, живеещи на територията на Република България, които са пълнолетни граждани. Изключение от това условие правят служителите на „БГ ХАЙВ“ ООД, както и всички членове на техните семейства.

3. Организаторът не носи отговорност за:

a) Грешни или подвеждащи имена на Facebook или Instagram потребители;

b) Дублиране на Facebook или Instagram профили от недоброжелатели;

c) Повреда в комуникационната връзка, оборудване, системи, мрежи, линии, сървър, интернет
достъп, други форсмажорни обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват Участника от
участие в Играта.

d) При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира
Участниците, които са подбудили това съмнение.

e) При съмнение в дублирано участие на един Участник в двете платформи, Организаторът има
право да избере по своя преценка към коя от двете платформи ще причисли Участниците,
които са подбудили това съмнение, и съответно те ще участват само в едно от двете тегления.

4. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични, неморални думи, изрази и изображения. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното съдържание на Facebook страницата си https://www.facebook.com/3spoons.spreads/, както и на Instagram страницата си https://www.instagram.com/3spoons.spreads/ и има право да сваля всеки коментар, отговор или изображение, които по негово усмотрение, нарушават горните изисквания или Официалните правила.

5. Участници, които публикуват отговори на запитването след изтичане на упоменатия период на валидност на играта (в т. 1c), няма да вземат участие в тегленето на печеливш.

6. Участници, публикували отговори на въпроса и в двете платформи – и във Фейсбук и в Инстаграм, вземат участие в тегленето само на една от двете платформи. Организаторът запазва правото си сам да избере в тегленето към коя от двете платформи ще причисли Участника, публикувал отговори и във Фейсбук, и в Инстаграм. Участниците нямат право на възражение по тази точка.

III. Процедура за известяване и доставка на наградата

7. Имената на печелившия Участник за Facebook Играта ще бъдат публикувани на Facebook   страница   на   Три лъжици   https://www.facebook.com/3spoons.spreads/ на 19.02.2024г.

8. Имената на печелившия Участник за Instagram Играта ще бъдат публикувани на Instagram  страницата  на  Три лъжици  https://www.instagram.com/3spoons.spreads/ на 19.02.2024г.

9. Ще бъдат изтеглени двама победителя – по един за всяка платформа – Фейсбук и Инстаграм. Тегленето ще се проведе на томболен принцип, като след определяне на двама титуляра, ще бъдат изтеглени и двама резервни печеливши. Организаторът ще се свърже с резервите само в случай, че титулярите не могат да бъдат открити и/или не са потвърдили желание за получаване на наградата, и/или не са предоставили навременно своите контакти на Организатора.

10. Печелившите участници трябва да подадат своите данни, след като бъдат обявени за печеливши след края на Играта. Участниците следва да потвърдят желанието си за получаване на наградата, като изпратят лично съобщение на съответната платформа, на която са публикувани имената им – https://www.facebook.com/3spoons.spreads/ или https://www.instagram.com/3spoons.spreads/ , или на имейл,със следните данни:

    • данни за доставка, включващи: име и фамилия на печелившите;

    • телефон за връзка;

    • адрес за доставка.

Данните, описани в предходното изречение, ще се използват за целите на доставката на наградата.

11. Срокът за свързване на печелившите с Организатора е до 23:59 часа на 22.02.2024г. След изтичане на този срок и при липса на отговор и данни от печелившите титуляри, Организаторът има право да се свърже с изтеглените резерви и да изпрати награда до резервите.

12. Наградата представлява сет от 4 различни вида сладка Три лъжици без добавена захар, описани по-долу. Наградата ще бъде по един сет за всеки от двамата изтеглени победители.

Победителят във Фейсбук получава:
➡️по 1 бр от 4 различни сладка Три лъжици без добавена захар  – боровинка, ягода, вишна и горски плод

Победителят в Инстаграм получава:
➡️по 1 бр от 4 различни сладка Три лъжици без добавена захар  – боровинка, ягода, вишна и горски плод

13. Срокът за изпращане на наградата от Организатора е до 7 работни дни след получаване на данните на печелившите участници.

14. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

15. Организаторът не носи отговорност за грешно подадени данни от печелившите, невалиден телефонен контакт, непълен или неточен адрес.

IV.        Защита на личните данни

16. Правата на всички Участници в Играта са защитени в съответствие с приложимото законодателство в тази връзка, в това число Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.IV.2016година (Общ регламент относно защитата на данните). Повече информация за политиката на поверителност може да намерите на сайта на Три лъжици:
https://трилъжици.bg/privacy-policy/

17. С участието си в Играта, Участниците се съгласяват и доброволно предоставят личните си данни за целите, свързани с Играта и получаването на наградата, както и с разпространението на последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Данните могат да се използват за срок от един месец след получаването им. След изтичане на този период данните ще бъдат изтрити.

V.          Други общи условия на Играта

18. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебсайта на Организатора, Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, а Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени. Участниците могат да проверяват актуалните правила на играта чрез предоставения линк в конкретния поста за Играта, публикуван на Facebook страницата https://www.facebook.com/3spoons.spreads/ и на Instagram страницата https://www.instagram.com/3spoons.spreads/. 

19. Организаторът има правото да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на официалните платформи на Играта, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша, пожари, производствени аварии, войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

20. Печелившите Участници от Играта дават изричното си съгласие за използване от страна на Организатора на неговите/нейните имена и изображения в качеството на победители.

21. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при неспазени срокове, съобразно тези Официални правила, или по други подобни поводи.

22. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи томболи и промоции. Участниците имат право да откажат да получават последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.

23. При евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и Участниците в същата, те се решава по пътя на преговорите и постигането на взаимно съгласие; при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните органи.

24. Описаната по-горе Игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook и/или Instagram.

25. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участник по време на участието му в настоящата Игра.

26. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата в следствие на официални празници или други обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват използването на наградата.

27.  Организаторът на Играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и/или трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната Игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация. Организаторът може да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на Играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в томболите и трети лица във връзка с такова съдържание.

28. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook и Instagram, при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

29. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://www.facebook.com/3spoons.spreads/ и към страницата https://www.instagram.com/3spoons.spreads/, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да публикуват на гореописаните страници, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством тях материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон на Република България.

30. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на Играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

31. С приемането на настоящите Официални правила Участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка, друга информация и материали, предоставени от тях във връзка или по повод на Играта, Организаторът не предоставя и не дължи каквато и да е компенсация или възнаграждение; че предоставените от тях снимка, данни или друга информация във връзка или по повод на Играта, не са обект на интелектуална собственост, авторски права и други производни или свързани с тях права на трети лица. Участниците се съгласяват, че няма да претендират като титуляри на подобни права за заплащане от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

Успех на всички участници!